Mr. Zero

Story MakerContent Author
Story MakerContent Author
năng động 11 giờ. 49 phút trước đây

Đời cơ bản là buồn…

Một giảng viên tài chính đã trò chuyện với nhiều sinh viên tại một buổi giao lưu như sau:- Sinh viên hỏi: “Thưa thầy, em muốn bỏ học để thử sức và được thành công như Bill Gates, liệu có khả năng không thầy?”- Giảng viên hỏi lại: “Em có biết ông ấy thành lập […] More

submitted by